අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

08
සැප්2018
කිරිඩා උත්සවය

කිරිඩා උත්සවය

Administrative DivisionAdministrative DivisionGoal – strengthening the organizational...

08
සැප්2018

sport meet

Administrative DivisionAdministrative DivisionGoal – strengthening the organizational...

08
සැප්2018

sport meet

Administrative DivisionAdministrative DivisionGoal – strengthening the organizational...

08
සැප්2018

Our Vision & Our Mission

 l;  j f  fyr  ffytf  ff Home...

Scroll To Top